Powiatowe Centrum Zdrowia  w Kamiennej Górze Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: 

 

„Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego”.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Projekt nr:  RPDS.09.03.00-02-0003/18

Całkowita wartość projektu: 2 450 911,05 zł

Dofinansowanie z UE: 2 083 274,39 zł

Dofinansowanie z BP:  245 091,09 zł

 

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie dostępności alternatywnych form opieki nad 140 osobami starszymi i niesamodzielnymi mieszkającymi w powiecie kamiennogórskim.

W Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze utworzono 12 miejsc zdeinstytucjonowanej opieki nad osobami zależnymi, starszymi.

Wsparcie otrzymają os. przebywające w powiecie kamiennogórskim bezpośrednio lub w ciągu 12 m-cy po hospitalizacji o stopniu samodzielności między 40 a 65 pkt w skali Barthel, którzy jednocześnie nie pobierają innych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

 

W trakcie trwania projektu uczestnicy będą mieli zapewnione wszechstronne wsparcie: opiekę pielęgniarską, doradztwo w sprawie diety, rehabilitację ruchową, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową. Wnioskodawca zapewni również transport i wyżywienie.

 

Do rodzin i opiekunów kierowane będą działania edukacyjno-szkoleniowe. Po zakończeniu udziału w projekcie będą odbywały się wizyty/telefony monitorujące stan zdrowia pacjentów.

 

Projekt obejmuje również kampanię informacyjną na temat problemów związanych z niesamodzielnością i wiekiem starczym kierowana do podmiotów działających na terenie powiatu kamiennogórskiego.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 – 28.02.2023

Świadczeniu usług w ramach DDOM: 01.03.2020 – 28.02.2023

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW I RODZIN/OPIEKUNÓW

 

 

INFORMACJA DLA LEKARZY

 

Ułatwienia dostępu