PROJEKTY UE

. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19″, RPDS.09.03.00-02.0001/21, RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
 RPO 2014-2020

   – RPO 2014-2020

 

 

. „Nie daj się cukrzycy- żyj zdrowo”, RPDS.08.07.00-02-0013/20-00, RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS” – RPO 2014-2020

 

 

” Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19″, RDPS.09.03.00-02.0022/20, RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020″ – RPO 2014-2020

 

 

„Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi
z powiatu kamiennogórskiego” – RPO 2014-2020

Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenia technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – RPO 2007-2013

Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy – RPO 2007-2013

Dolnośląskie E-zdrowie.”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” – RPO 2007-2013

„Ponadlokalna platforma wymiany informacji medycznych” – RPO 2007-2013