Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest placówką zapewniającą stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji, cierpiącymi na szereg współistniejących chorób uniemożliwiających właściwą opiekę w domu.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ZOL-u znajdują się poniżej do pobrania lub do odbioru osobiście w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej od godz.9.00 – 16.00 od poniedziałku  do piątku.

Wypełnione dokumenty ( komplet ) należy złożyć w Rejestracji Przychodni POZ.

Informacje dotyczące przyjęcia do ZOL- u udzielane są pod numerem telefonu 512 366 120

 

Jednocześnie informujemy , iż w przypadku osób nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczna jest zgoda opiekuna prawnego lub postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:

 

– postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu

– postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

– zgodę Sądu na umieszczenie w zakładzie

 

Zasady przyjęcia i pobytu pacjentów w ZOL

Prosimy wraz z kompletem w/w dokumentów o dostarczenie:

– kserokopii wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego

– kserokopii  decyzji rentowej , emerytalnej lub kserokopii decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z MOPS.

Załączniki do pobrania:

Zał. 1 Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Zał. 2 Skierowanie do ZOL

Zał. 3 Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Zał. 4 Skala Barthel-Karta oceny świadczeniobiorcy

 

Ułatwienia dostępu