Obowiązek informacyjny RODO

Informacja dla pacjentów sporządzona zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Szanowny Pacjencie

 

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra
(75) 744-90-36
pcz@pcz.org.pl

 

Inspektorem danych osobowych jest:

Beata Przyszlak
(75) 744-90-30
ido@pcz.org.pl

 

Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu prowadzenia działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Pracownicy Szpitala są zobowiązani do zachowania w tajemnicy, w trakcie zatrudnienia i po jego zakończeniu Pana/Pani danych osobowych i danych
o stanie zdrowia. 

Dane osobowe udostępniane są:

  • Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta;
  • upoważnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa;
  • upoważnionym przez Szpital osobom zatrudnionym u Administratora lub związanym ze Szpitalem umowami o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, prawo do kontroli ich przetwarzania oraz prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, jakie dane są gromadzone, w jakim celu, w jakim zakresie i jakim sposobem dane są przetwarzane a także o sposobie udostępniania danych oraz o sposobie i okresie ich przechowywania.

Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz z ustaw: o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997. z późn.zm., o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011. z późn.zm., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06 listopada 2008r. z późn.zm., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późn.zm.